Spis treści

DROGA JANITZY DO NEUTRALNOŚCI WĘGLOWEJ


Jako producent technologii pomiaru energii, Janitza Electronics zawsze była blisko związana z tematyką dostaw energii i efektywności energetycznej. Nasze urządzenia do pomiaru energii zapewniają przejrzystość przepływów energii. To najważniejsza podstawa na drodze do neutralności węglowej. Przejrzystość energetyczna tworzy jasne fakty i pomaga podsumować złożony temat w liczbach i uczynić go namacalnym. Oznacza to, że zawsze wiemy, na czym stoimy, gdzie istnieje potencjał poprawy i już dziś możemy podejmować ważne decyzje na przyszłość.
NASZE ZAANGAŻOWANIE W NEUTRALNOŚĆ WĘGLOWĄ
„W czasach, gdy skutki zmian klimatycznych stają się coraz bardziej namacalne, firmy mają obowiązek aktywnie przyczyniać się do rozwiązania tego globalnego problemu.
Janitza, jako firma dostarczająca urządzenia do pomiaru energii oraz rozwiązania optymalizujące jej wykorzystanie, ma szczególny odpowiedzialność w tym zakresie.
Dlatego kilka lat temu zaczęliśmy zmniejszać nasz ślad węglowy i będziemy kontynuować tę drogę, aż w najbliższej przyszłości staniemy się całkowicie neutralni pod względem emisji dwutlenku węgla”.
NASZA STRATEGIA NA DRODZE DO NEUTRALNOŚCI WĘGLOWEJ – TWORZENIE PRZEJRZYSTOŚCI
Pierwszym krokiem na drodze do neutralności emisyjnej jest kompleksowa przejrzystość w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Obejmuje to systematyczne rejestrowanie i analizowanie zużycia oraz wynikających z tego emisji. Uzyskane w ten sposób dane stanowią podstawę wszelkich dalszych działań i sprawiają, że powodzenie działań jest widoczne i możliwe do sprawdzenia. Jako eksperci w technologii pomiaru energii, rejestrowanie emisji dwutlenku węgla w Zakresie 1 i 2 (tj. emisji gazów cieplarnianych powstających bezpośrednio w firmie lub poprzez zakupioną energię) jest dla nas łatwe. Od 2013 roku zużycie energii w Janitza jest rejestrowane i szczegółowo oceniane w ramach certyfikowanego systemu zarządzania energią. Emisje z zakresu 3 (które powstają w ramach łańcucha wartości, ale poza firmą) są trudniejsze do zarejestrowania. Janitza ściśle współpracuje w tym obszarze z ClimatePartner. Dzięki tej współpracy możemy jak najdokładniej określić ilościowo i ocenić emisję dwutlenku węgla w naszym łańcuchu wartości.
DLACZEGO NEUTRALNOŚĆ WĘGLOWA?
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest imperatywem nie tylko środowiskowym, ale także gospodarczym i społecznym. Firmy ponoszą znaczącą odpowiedzialność za łagodzenie zmiany klimatu poprzez promowanie zrównoważonych praktyk i innowacji mających na celu zmniejszenie swojego śladu na środowisku, a jednocześnie mobilizację społeczeństwa w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości.
ZNACZENIE DLA ŚRODOWISKA
Różnorodność biologiczna : zmniejszona emisja dwutlenku węgla pomaga zachować różnorodność biologiczną poprzez spowolnienie zmian klimatycznych, a tym samym utraty siedlisk.
Poziom morza: Wzrost globalnej temperatury spowoduje topnienie polarnych czap lodowych, co doprowadzi do podniesienia się poziomu mórz, co może mieć katastrofalne skutki dla społeczności przybrzeżnych. Im niższy wzrost temperatury, tym bardziej możemy złagodzić skutki.
Ekstremalne warunki pogodowe: ograniczenie emisji może zmniejszyć częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak huragany, powodzie i susze.
ZNACZENIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA BIZNESEM
Efektywność wykorzystania zasobów: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, na przykład poprzez bardziej energooszczędne procesy, minimalizuje również zużycie innych zasobów.
Wartość marki: zaangażowanie w zrównoważony rozwój wzmacnia wizerunek marki i może zwiększyć lojalność klientów.
Korzyści regulacyjne: W miarę postępu światowych porozumień klimatycznych wczesne dostosowanie się do niższych norm emisji może zapewnić przewagę konkurencyjną.
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
JAKI JEST ŚLAD WĘGLOWY?

Bilans śladu węglowego lub gazów cieplarnianych zapewnia przejrzystość emisji w firmie i dlatego stanowi podstawę inicjatyw mających na celu opracowanie i udoskonalenie strategii klimatycznej. Stanowi systematyczny rachunek emisji gazów cieplarnianych, obejmujący wszystkie gazy cieplarniane mające istotny wpływ na klimat, zgodnie z postanowieniami Protokołu z Kioto.
Uwzględniono następujące gazy cieplarniane:
– Dwutlenek węgla (CO₂) (GWP=1)
– Metan (CH4) (GWP=25)
– Podtlenek azotu (N2O) (GWP=298)
– Sześciofluorek siarki (SF6) (GWP=23,500)
– Wodorofluorowęglowodory (FKW/HFC) (GWP od 140 do 7 000)
– Perfluorowęglowodory (CnF2n+2 – PFC, FKW) (GWP w zakresie od 6 000 do 9 000)
– Trifluorek azotu (NF3) (od 2015) (GWP=17,200)
Chociaż uwzględniono wszystkie gazy cieplarniane odpowiedzialne za globalne ocieplenie, używa się terminu „ślad węglowy”, ponieważ dwutlenek węgla służy jako odniesienie dla wszystkich uwzględnionych gazów cieplarnianych. Wartości w nawiasach przedstawiają potencjał globalnego ocieplenia (GWP) każdego gazu, przy czym CO₂ ma przypisany GWP równy 1 jako wartość odniesienia. Na przykład GWP wynoszący 25 oznacza 25-krotność potencjału cieplarnianego CO₂. Inne gazy cieplarniane przelicza się na ekwiwalenty dwutlenku węgla (CO₂e) w celu ustalenia porównywalności.
Podsumowując, ślad węglowy dostarcza informacji o ilości gazów cieplarnianych emitowanych przez firmę, produkt, proces, projekt lub wydarzenie. Ślad węglowy wyrażony jest w tak zwanych ekwiwalentach CO₂ (CO₂e).  Janitza chętnie pomoże Ci w określeniu kluczowych wskaźników Twojego śladu węglowego.
JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY ŚLADEM WĘGLOWYM FIRMY A ŚLADEM WĘGLOWYM PRODUKTU?
Korporacyjny ślad węglowy (CCF) obejmuje identyfikację i konsolidację wszystkich emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez firmę w ciągu roku, co daje kompleksowy ślad węglowy. Indywidualny ślad węglowy jest ważnym i użytecznym narzędziem oceny specyficznego wpływu przedsiębiorstwa na klimat. Za pomocą śladu węglowego można wyznaczyć odpowiednie cele i środki redukcyjne i przedstawić je w raporcie zrównoważonego rozwoju. Co więcej, ślad węglowy pozwala na szybką identyfikację obszarów w firmie, które w największym stopniu przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych i gdzie istnieje największy potencjał działań redukcyjnych. Ma to również ogromne znaczenie ekonomiczne, ponieważ największe czynniki emisji są często również największymi czynnikami generującymi koszty w przedsiębiorstwie. Regularnie określany korporacyjny ślad węglowy służy jako istotny wskaźnik postępu i powodzenia zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój.
Ślad węglowy produktu (PCF) odnosi się do oceny emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia konkretnego produktu. Ślad węglowy produktu przyjmuje perspektywę holistyczną, począwszy od zakupu surowców po dostawę („od kołyski do bramy”), a być może nawet z uwzględnieniem okresu użytkowania i utylizacji („od kołyski do grobu”). Ślad węglowy Twoich produktów można również wyznaczyć na podstawie śladu węglowego Twojej firmy. Umożliwia to ilościowe określenie emisji dwutlenku węgla na podstawie produktu lub zamówienia oraz indywidualną identyfikację zamówień lub usług klientów pod kątem ich emisji dwutlenku węgla. W ten sposób Twoja firma umożliwia klientom wnoszenie ukierunkowanego wkładu w ochronę środowiska.
KTÓRE NORMY SĄ ISTOTNE DLA SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA KLIMATEM?
Zarządzanie klimatem, obejmujące takie tematy jak zasoby, ścieki i odpady, jest częścią zarządzania środowiskowego, które z kolei jest zintegrowane z zarządzaniem zrównoważonym rozwojem. Obecnie, w przeciwieństwie do innych obszarów, takich jak zarządzanie energią, nie ma wyraźnego standardu ustrukturyzowanego systemu zarządzania klimatem. Można jednak w tym celu wykorzystać elementy treści systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14001. Istnieje kilka standardów określania korporacyjnego śladu węglowego (CCF) i śladu węglowego produktu (PCF), przede wszystkim protokół dotyczący gazów cieplarnianych, ISO 14067 i ISO 14064, które są uważane za najczęstsze zasady rozliczania emisji dwutlenku węgla lub tworzenia certyfikatu sprawozdawczego lub certyfikat. Rozporządzenie EMAS (program ekozarządzania i audytu) często stanowi podstawę systemów zarządzania środowiskowego. Jest uważany za dobrowolny standard zarządzania środowiskowego i został opracowany przez Unię Europejską. Ponadto unijna dyrektywa w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD) reguluje ujawnianie informacji niefinansowych, w tym danych klimatycznych, w przypadku niektórych spółek w Unii Europejskiej. Różne standardy w obszarach zarządzania energią, klimatem i środowiskiem w niektórych częściach pokrywają się. Na przykład rozporządzenie EMAS obejmuje również podstawowe treści zarządzania klimatem. Wymagania i normy mogą się również różnić w zależności od regionu i branży.
JAKIE KORZYŚCI MOJA FIRMA CZERPIE Z EKSPOZYCJI I OGRANICZENIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH?
Aby zminimalizować skutki zmiany klimatu, należy znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i podjąć działania na rzecz odporności na zmianę klimatu. Chociaż zrównoważony rozwój obejmuje wiele aspektów, zarówno w odbiorze społecznym, jak i w przyszłej dyrektywie CSRD kładzie się nacisk na ochronę klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem zużycia energii i rozliczania gazów cieplarnianych. Redukcję emisji gazów cieplarnianych uznaje się za jedną z najważniejszych dźwigni wysiłków społeczności biznesowych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo identyfikowane są inne korzyści:
– Zyskujesz przejrzystość dotyczącą emisji w Twojej firmie.
– Oszczędzasz na kosztach energii i zmniejszasz zużycie zasobów – czynniki emisji często pokrywają się z czynnikami kosztowymi.
– Obniżasz koszty, zmniejszając część emisji, która ostatecznie musi zostać zrównoważona.
– Pozycjonujesz swoją firmę na rynku jako zrównoważoną, zwiększając jej atrakcyjność dla klientów, inwestorów i społeczeństwa. Zapewnia to długoterminową rentowność.
– Zabezpieczasz swoją konkurencyjność, planując długoterminowo i włączając strategię klimatyczną do swojego modelu biznesowego.
– Z trwałością przedsiębiorstwa powiązane są różne modele finansowania.
JUŻ UŻYWAMY JANITZA DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ; CZY MOŻEMY GO RÓWNIEŻ WYKORZYSTAĆ DO ZARZĄDZANIA KLIMATEM?
Istniejący system zarządzania energią stanowi istotną podstawę do rozbudowy systemu zarządzania klimatem, ponieważ duża część emisji dwutlenku węgla pochodzi z wytwarzania energii dla firmy. W rezultacie dane dotyczące emisji z zakresu 1 i 2 są często już dostępne lub stosunkowo łatwe do ustalenia. Dodatkowy wysiłek wymagany do rozszerzenia zakresu zarządzania klimatem jest minimalny, np. konfiguracja urządzeń pomiarowych w oprogramowaniu GridVis® i dodanie funkcjonalności panelu śladu węglowego. Czy masz jakieś pytania na ten temat? Prosimy o kontakt z nami.
JAK MOŻEMY CIĘ WESPRZEĆ?
Korzystanie z urządzeń pomiarowych Janitza upraszcza proces gromadzenia danych o emisji. Dzięki oprogramowaniu GridVis® można rejestrować wszystkie istotne dane dotyczące zużycia energii, w tym energii elektrycznej, pary, gazu, oleju i sieci ciepłowniczej.
Oprogramowanie GridVis® zwiększa poziom automatyzacji przepływu pracy, oszczędzając czas i pieniądze.
Uzyskujesz dostęp do wielu funkcji do analizy, oceny, generowania kluczowych wskaźników wydajności i wizualizacji danych. Identyfikuj trendy danych i ustalaj znaczące korelacje.
Zmniejsz wysiłek wymagany do spełnienia prawnych obowiązków sprawozdawczych i zwiększ zrównoważony rozwój swojej firmy.
Masz pełną elastyczność: jeśli korzystasz już z naszego oprogramowania do zarządzania energią, możesz wykorzystać je również do zadań związanych z klimatem.
PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA
Janitza prowadzi bliską wymianę informacji z różnymi partnerami i usługodawcami w ramach swoich wysiłków na rzecz osiągnięcia większego zrównoważonego rozwoju i podążania drogą do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.